oenani, je maandelijks wijnabonnement
1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De webshop www.oenani.be (hierna de “Website”) is een initiatief van:

VASCO NV. (hierna: “VASCO”, “OENANI”, “Wij” en “Ons”)
Industrielaan 16/20
1740 Ternat, Belgium
België
BTW BE-0405.299.454
E-mail: hello@oenani.be

Hierna vermelde begrippen dienen in deze Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

i. ‘Abonnement’: Iedere overeenkomst waarbij OENANI zich ertoe verbindt op vaste tijdstippen Wijnpakketten te leveren aan de Klant, waarbij die laatste zich er op zijn beurt toe verbindt de prijs daarvan te betalen.

ii. ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

iii. ‘Klant’: Iedere natuurlijke persoon die met OENANI in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Verderop ook ‘jou’ en ‘jouw’ genoemd.

iv. ‘Wijnpakketten’: Alle goederen die het voorwerp van een Abonnement vormen, met name samengestelde pakketten van zorgvuldig geselecteerde flessen wijn.

 v. ‘Professionele Klant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Abonnementen waartoe de Klant zich verbindt. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsook van alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website, van zodra hij een Abonnement aangaat.

Een afwijking van deze Verkoopsvoorwaarden is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en OENANI en voor zover die afwijking schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen dienen slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

OENANI behoudt zich het recht voor deze Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. De Klant zal steeds geïnformeerd worden over substantiële wijzigingen. Wanneer de Klant niet akkoord gaat met de vernieuwde Verkoopsvoorwaarden, dient deze zijn Abonnement op te zeggen op de wijze zoals voorzien in artikel 4.

2. Hoe een Abonnement afsluiten?

Ieder aanbod op onze Website is slechts een uitnodiging aan de Klant om een Abonnement aan te gaan en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van OENANI ten aanzien van de Klant. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te verklaren op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling gecommuniceerd worden.

De Klant kan zich via de Website eenvoudig inschrijven voor een Abonnement. De Klant dient hiertoe de online betalingsprocedure te doorlopen. Een bestelling via de Website is bindend tegenover de Klant. OENANI zal zo spoedig mogelijk na de bestelling contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Klant opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van het Abonnement. OENANI kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of de bestelling te weigeren in een uitdrukkelijke verklaring. Indien OENANI geen orderbevestiging laat toekomen of de bestelling uitdrukkelijk weigert, zal er geen sprake zijn van een Abonnement.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldig Abonnement tot stand doen komen. OENANI kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van het Abonnement te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

Iedere Klant verbindt er zich toe de Wijnpakketten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

3. Over onze Wijnpakketten

De Klant aanvaardt dat de door OENANI aangeboden Wijnpakketten “verrassingspakketten” zijn. Bijgevolg kan OENANI de Klant tot op het ogenblik van de levering niet informeren over de exacte inhoud van nog te leveren Wijnpakketten. OENANI toont op haar Website ter illustratie steeds een prototype van de Wijnpakketten. De Klant beseft dat de inhoud van de geleverde afwijken van dit prototype.

OENANI wil haar Klanten zo uitgebreid mogelijk informeren over de afkomst, kleur, helderheid, smaak en algemene indruk van iedere wijn. Daarom zal ieder Wijnpakket steeds de nodige informatie bevatten over de verschillende geselecteerde wijnen. De Klant aanvaardt dat OENANI de beschrijvingen baseert op gegevens van haar partners en leveranciers en dus geen absolute garanties kan geven omtrent de juistheid van deze informatie.

4. Duur en beëindiging van het Abonnement

Een Abonnement wordt in principe afgesloten voor onbepaalde duur. De Klant heeft het recht om zijn Abonnement op elk ogenblik tijdelijk op te schorten of permanent te beëindigen.

Alle kennisgevingen aangaande opzegging en opschorting kunnen gedaan worden via aangetekend schrijven naar Nederkouter 71, 9000 Gent, België of via e-mail naar hello@oenani.be. De opzeg of opschorting van het Abonnement dient uiterlijk te gebeuren vóór de 25ste van de maand en gaat in vanaf de maand die volgt op de maand waarin de vraag tot opzeg of opschorting gecommuniceerd werd. Wanneer de opzeg of opschorting op of na die datum gebeurt, is OENANI gerechtigd om voor de eerstvolgende maand over te gaan tot levering van nog één Wijnpakket en zal de Klant gehouden zijn om ook voor die maand te betalen.

Bij wijze van uitzondering heeft de Klant die een Abonnement cadeau doet de mogelijkheid om een Abonnement voor bepaalde duur aan te gaan. De specifieke duur van zo’n Abonnement wordt meegedeeld via de Website. In dergelijk geval heeft de Klant geen mogelijkheid om het Abonnement voortijdig te beëindigen.

5. Onze prijzen

Onze prijzen worden duidelijk vermeld op onze Website. Onze prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro. Prijzen ten aanzien van Consumenten zijn inclusief btw en andere taksen. Prijzen ten aanzien van Professionele Kopers zijn steeds exclusief btw. De kosten van levering en andere bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

De Klant is de prijs verschuldigd die OENANI in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van het Abonnement door OENANI worden gecorrigeerd.

OENANI kan steeds de toepasselijke prijzen aanpassen. De Klant zal geïnformeerd worden over enige prijsveranderingen ten minste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan deze wijziging. De Klant wordt geacht akkoord te gaan met deze prijswijziging tenzij hij het Abonnement stopzet op de wijze zoals voorzien in artikel 4.

6. Betalingsvoorwaarden

Iedere Klant die een Abonnement wenst aan te gaan, is gehouden tot een maandelijkse betaling. Een Abonnement kan enkel worden betaald aan de hand van een creditcard. Professionele Klanten hebben ook de mogelijkheid om de betaling via bankoverschrijving te laten verlopen.

Wanneer de Klant een Abonnement cadeau doet of een testpakket bestelt, wordt de betaling onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment wanneer de bestelling door de Klant wordt geplaatst. Voor de betaling van een cadeau of testpakket accepteren wij volgende betaalmethoden:

 

 • Bancontact
 • Maestro
 • VISA
 • Mastercard

OENANI kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Uitbreidingen en beperkingen van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de Website. OENANI neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van Multisafepay staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van jouw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

OENANI stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. OENANI behoudt steeds de eigendom van de bestelde Wijnpakketten tot het ogenblik van de volledige betaling van alle uit het Abonnement verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

7. Wanneer wordt mijn Wijnpakket geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. De Wijnpakketten worden elke eerste vrijdag van de maand geleverd. Inwoners uit de gemeenten met postcode 9000 en 9050 kunnen ook kiezen voor levering op de eerste zaterdagvoormiddag van de maand. Levering gebeurt op één van de leveringsadressen die de Klant op het ogenblik van de bestelling heeft opgegeven. De Klant dient steeds minstens één hoofdadres en één alternatief leveringsadres op te geven (bijv. het adres van de buren).

Wanneer OENANI er niet in slaagt om de Wijnpakketten op het met de Consument overeengekomen tijdstip te leveren, dient de Consument OENANI te verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer OENANI niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Consument het recht het Abonnement stop te zetten. In dergelijk geval van beëindiging zal OENANI spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van het Abonnement alle betaalde bedragen terugbetalen. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot enige andere (schade)vergoeding.

OENANI doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name Cargovelo. De Klant erkent dat het inschakelen van externe partijen een invloed kan hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Wijnpakketten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

OENANI draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Wijnpakketten tot op het moment van levering. Het risico van de Wijnpakketten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Wijnpakketten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

8. Gebreken en klachtindiening
8.1 Wettelijke garantie

Elke Consument heeft een wettelijk recht op garantie van twee (2) jaar overeenkomstig art. 1649bis e.v. BW. De Consument kan zich beroepen op de wettelijke garantie voor zover de geleverde goederen een gebrek aan overeenstemming vertonen dat zich binnen de twee (2) jaar na de levering manifesteert.

 

 • Wanneer het gebrek zich manifesteert binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, geldt er een weerlegbaar vermoeden dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. OENANI kan het tegenbewijs leveren. 
 • Wanneer het gebrek zich manifesteert na meer dan zes (6) maanden na de levering, dan rust de bewijslast op de Consument om aan te tonen dat het gebrek aanwezig was bij de levering.

Verder moet OENANI, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van alle Klanten (Consumenten en Professionele Klanten) instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde Wijnpakketten. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op vervanging of terugbetaling indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt aan het geleverde Wijnpakket, conform de wettelijke voorschriften.

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

 

 • Schade (bijv. glasbreuk of stukjes kurk in de wijn) toegebracht door de Klant aan de Wijnpakketten door onopzettelijke of opzettelijke handelingen, inclusief onjuist of onoordeelkundig gebruik, blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • Wijnpakketten waarbij de wijnflessen na levering ontkurkt zijn door de Klant, met uitzondering van flessen wijn waarvan bij een eerste degustatie wordt vastgesteld dat zij een uitgesproken kurksmaak hebben, en dus met de TCA-bacterie besmet zijn, en waarvan de Klant melding maakt bij OENANI binnen de in artikel 8.2 bepaalde termijn.

Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden en worden steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd.

8.2 Klachtindiening

Op het ogenblik van de levering dient de Klant of een door de Klant aangeduide derde de Wijnpakketten nauwkeurig te onderzoeken. Wanneer de ontvanger vaststelt dat het Wijnpakket is aangetast door een zichtbaar gebrek, dient deze een klacht in te dienen. Ook wanneer de Klant na het tijdstip van levering een gebrek ontdekt aan het Wijnpakket dat niet zichtbaar was op het ogenblik van ontvangst, heeft de Klant het recht een klacht in te dienen.

Klanten moeten deze klachten in geschrifte richten tot OENANI op een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze. Het voorgaande dient te gebeuren:

 

 • Voor zichtbare gebreken: Binnen drie (3) kalenderdagen vanaf de levering aan de Klant of een door de Klant aangeduide derde. De termijn van drie (3) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer bij ontvangst duidelijk blijkt dat het Wijnpakket beschadigd is ten gevolge van het transport (glasbreuk). In dergelijk geval dient de klant het Wijnpakket te weigeren op het ogenblik dat het wordt aangeboden door de leveringsbon niet te ondertekenen.
 • Voor niet-zichtbare gebreken die ontdekt worden binnen de wettelijke garantietermijn (Consumenten): binnen twee (2) maanden vanaf de ontdekking van het niet-zichtbaar gebrek.
 • Voor niet-zichtbare gebreken die ontdekt worden buiten de wettelijke garantietermijn: binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de ontdekking van het niet-zichtbaar gebrek en ten laatste drie jaar na aankoop van het desbetreffende Wijnpakket.

 Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. In afwezigheid van een (voldoende) gemotiveerde klacht, is de Klant niet gerechtigd de Wijnpakketten terug te zenden.

8.3 Wijze van terugzending bij het uitoefenen van het wettelijk garantierecht

Elke Klant is verplicht om de niet-conforme Wijnpakketten terug te zenden aan OENANI binnen dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. Zo niet zal de opschorting van de wettelijke garantieperiode als ongeldig beschouwd worden.

De termijn van dertig (30) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer de Klant vaststelt dat het Wijnpakket beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Klant het Wijnpakket weigeren op het ogenblik dat het wordt aangeboden door de leveringsbon niet te ondertekenen.

Wijnpakketten moeten steeds worden teruggestuurd naar OENANI in hun originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de originele factuur of een geldig betalingsbewijs. Elke niet-naleving van deze verplichting zal resulteren in een evenredige vermindering van de terugbetaling.

Het terugzenden van een Wijnpakket is altijd voor risico van de Klant. Alle kosten voor retourzending zijn voor rekening van OENANI, indien de Klant zich aan de garantievoorwaarden houdt. OENANI verstrekt de Klant een retourbon. In ieder geval raden wij een geregistreerde en verzekerde retourzending aan om het risico van verlies en diefstal te voorkomen.

8.4 Vervanging of terugbetaling

Indien aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en de omstandigheden dit toelaten, heeft de Klant in eerste instantie recht op een gratis vervanging van de gebrekkige Wijnpakketten. Afhankelijk van de beschikbare voorraad kan het gebrekkige Wijnpakket alleen vervangen worden door hetzelfde type Wijnpakket. Als hetzelfde type Wijnpakket niet meer beschikbaar is, zal OENANI in plaats daarvan overgaan tot een volledige terugbetaling.

OENANI is alleen gehouden tot een terugbetaling als de vervanging niet langer hetzelfde voordeel oplevert voor de Klant. De Klant zal dit op een duidelijke en gemotiveerde manier moeten communiceren. Enige vergoeding en terugbetaling kan nooit meer bedragen dan het aan de Klant gefactureerde bedrag.

Als de Wijnpakketten zijn teruggestuurd ondanks dat niet aan de voormelde voorwaarden is voldaan, is OENANI gerechtigd de Wijnpakketten terug op te sturen naar de Klant. De kosten van deze verzending zijn voor rekening van de Klant. OENANI mag de Wijnpakketten in naam en voor risico van de Klant stockeren, zolang de Klant de kosten van voor terugzending niet betaald heeft.

9. Herroepingsrecht
9.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?
 

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het eerste Wijnpakket, alsnog afzien van het Abonnement. De Consument die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht moet hiervoor geen vergoeding betalen, noch een reden opgeven. Wij horen uiteraard wel graag jouw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Indien de Consument zijn herroepingsrecht inroept in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, zal OENANI de reeds betaalde abonnementsvergoeding binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen, met uitzondering van de retourkosten. OENANI betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

9.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht?

De Consument heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen;

– De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht);
– De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);

Bijgevolg kan de Consument niet langer beroep doen op het herroepingsrecht voor die wijnflessen die hij ontkurkt heeft.

9.3 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan OENANI meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste Wijnpakket fysiek in bezit neemt.

Het is aan de Consument om te bewijzen dat hij zijn herroepingsrecht kan inroepen.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

 

 • Datum van order, datum van ontvangst van het Wijnpakket en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument.

OENANI stelt op haar Website een modelformulier ter beschikking van de Consument via dewelke deze zijn herroepingsrecht kan uitoefenen. De Consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Klik hier [URL] om het formulier af te drukken dat voor alle retourzendingen moet worden gebruikt. De kennisgeving van het herroepingsrecht moet per e-mail worden verzonden naar hello@oenani.be of per post naar Nederkouter 71, 9000 Gent, België.

9.4 Hoe een Wijnpakket retourneren bij uitoefening van jouw herroepingsrecht

De Consument moet de Wijnpakketten aan OENANI retourneren zodra hij heeft bekendgemaakt dat hij gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na deze bekendmaking. De geleverde Wijnpakketten moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: Nederkouter 71, 9000 Gent, België.

De Consument moet het Wijnpakket retourneren met veilige transportmiddelen om ervoor te zorgen dat het Wijnpakket in goede staat aankomt. De retourzending kan alleen worden gedaan door een erkende vervoerder. We raden u ten zeerste aan om uw retourzending te verzekeren aangezien u verantwoordelijk bent voor de goede zorg van de Wijnpakketten en u aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade die aan deze Wijnpakketten wordt veroorzaakt totdat ze in ons magazijn worden ontvangen. We raden u aan een bewijs van verzending te bewaren, in geval van een eventuele betwisting. In ieder geval draagt de Consument alle kosten en risico’s van retour.

Bovendien is de Consument aansprakelijk voor de waardevermindering van de Wijnpakketten die voortvloeit uit de behandeling van de Wijnpakketten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Wijnpakketten vast te stellen (bijv. verwijderde of beschadigde etiketten, afgebroken kurk, barsten in de fles, etc.). OENANI is gerechtigd om de kosten van een dergelijke waardevermindering aan de Consument aan te rekenen. Dit echter pas nadat OENANI de initiële aankoopprijs aan de Consument heeft terugbetaald.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Wijnpakketten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. OENANI verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

10. Overmacht

Indien OENANI door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is OENANI niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. OENANI is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

11. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Wijnpakketten en handelsnamen blijven behouden bij OENANI. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Wijnpakket zelf.

12. Verwerking persoonsgegevens

De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en leveren van de bestelde Wijnpakketten en het opstellen van de facturen. Zonder de noodzakelijke persoonsgegevens kunnen wij de inschrijving op een Abonnement niet aanvaarden. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden.

De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met onze Privacyverklaring die consulteerbaar is via onze Website [URL].

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal OENANI alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van OENANI, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement GENT.

Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.